Jouw privacy

Youth4youth is een project van stichting Samen Kunnen We Het Zelf en gevestigd aan de Oosterbeekstraat 22, 5045TK Tilburg. De stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Youth4youth is bereikbaar op +31648012846
Paul van der Klein is de Functionaris Gegevensbescherming van Youth4youth. Hij is te bereiken via paul@paulvanderklein.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Youth4youth verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– E-mailadres voor het terughalen van je wachtwoord
– Jouw geanonimiseerde chat-teksten
(Deze chatteksten zijn niet te herleiden tot jou zolang je daar zelf geen persoonlijke gegevens aan toevoegt.)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over individuele gebruikers van de app. Dus ook niet als zij jonger zijn dan 16 jaar.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@youth4youth.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Youth4youth verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je de mogelijkheid te bieden het wachtwoord van je account opnieuw in te stellen.
– Jouw veiligheid en die van de matties te garanderen.
– Training van de matties

Geautomatiseerde besluitvorming:
Youth4youth gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen of besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Youth4youth) tussen zit. Youth4youth gebruikt alleen een systeem om je automatisch een code te sturen, waarmee je wachtwoord kan worden hersteld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Youth4youth bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden

Youth4youth verstrekt je mailadres uitsluitend aan Lanthopus X, het IT bedrijf dat onze app ontwikkeld heeft en beheert. Dat is nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou om je wachtwoord te herstellen.
Met Lanthopus X is een verwerkersovereenkomst gesloten, die bepaalt dat aan alle voorwaarden van de AVG is voldaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Youth4youth gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Youth4youth en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@youth4youth.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou je verzoek in te dienen met het betreffende mailadres. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Youth4youth wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Youth4youth neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@youth4youth.nl